skip to Main Content

Digestió Anaeròbia en un sistema descentralitzat i circular a micro-escala: prova pilot a Catalunya

Digestió Anaeròbia En Un Sistema Descentralitzat I Circular A Micro-escala: Prova Pilot A Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya, com a soci del projecte Horizon 2020 DECISIVE, ha obert una licitació per a la compra d’un equip de digestió anaeròbia a micro-escala (m-DA), de capacitat reduïda d’unes 100 t anuals, per a la digestió de bioresidus alimentaris i la producció de biogàs, transformable en energia tèrmica o elèctrica.

Es conviden empreses del sector a presentar solucions innovadores, que permetin aprofitar els bioresidus en l’àmbit local de la seva generació.

L’equip formarà part d’una prova pilot en el marc del projecte DECISIVE, que reuneix un consorci internacional i multidisciplinari amb l’objectiu de desenvolupar diferents eines i metodologies que facilitaran la descentralització de la gestió de bioresidus, el seu aprofitament local per la producció d’energia i bioproductes en un sistema circular i el desenvolupament d’oportunitats empresarials i creació d’ocupació.

Els nous mètodes, les eines i les tecnologies s’implementaran en dues proves pilot, una d’elles ubicada al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Per la seva població estudiantil, docent i administrativa d’unes 46.000 persones i la seva ubicació a la perifèria de l’Àrea Metropolitana el Campus UAB de Bellaterra es presenta com un entorn molt apropiat per a l’estudi de la gestió descentralitzada i circular de residus.

L’estudi se centra en els residus municipals i en particular en els bioresidus. Anàlisi recents indiquen que es pot esperar una generació total de bioresidus d’unes 100 t anuals produïts en les cuines i restaurants del Campus i a la Vila Universitària. La recollida selectiva d’aquests bioresidus ja està implementada al Campus, encara que es percep un gran potencial de millora.

El Campus disposa d’un lloc adequat per a instal·lació de l’equip m-DA en una zona designada per a la gestió de residus que acull ja la deixalleria de la UAB. Es pretén crear i estudiar un sistema circular local, amb les instal·lacions properes al digestor com a potencials consumidors dels excedents d’energia en forma de biogàs generat en el procés de digestió anaeròbia.

Una part del digestat produït s’utilitzarà en un procés de Fermentació en Estat Sòlid (FES) que s’està desenvolupant a la UAB per produir biopesticides, i que representa una altra línia de treball del projecte. El digestat restant es podria tractar mitjançant compostatge al campus per produir un adob orgànic. Tots dos productes tindrien una aplicació agrícola als camps experimentals de la Facultat de Veterinària en els cultius per a l’alimentació del bestiar.

Paral·lelament, es realitzaran campanyes d’informació i comunicació amb la doble finalitat d’incrementar la recollida selectiva dels bioresidus i difondre els objectius i resultats del projecte entre un gran nombre d’individus que al seu torn puguin actuar de multiplicadors més enllà del Campus.

L’objectiu de les proves pilot del projecte DECIVE és obtenir resultats reproduïbles i aplicables a altres entorns similars a Catalunya, Espanya i tot Europa, tant com a alternativa com a complement a sistemes de gestió centralitzada.

Read this article in EnglishLee este articulo en español

Back To Top