skip to Main Content

EL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE CATALUNYA UAB

blank white

El Campus de la Universitat Autònoma de Catalunya UAB va ser seleccionat com a lloc per a la demostració després d’analitzar els seus avantatges i desavantatges en comparació amb altres potencials ubicacions.

La UAB té aprovat un programa integral de sostenibilitat “Campus Saludable i Sostenible”, un projecte que engloba dues plans: Campus Saludable i el Campus Sostenible. Tots dos estan dirigits a totes les persones que estudien i treballen a la Universitat. Contemplen 70 actuacions amb un elevat grau de transversalitat que tenen com a missió millorar la salut de la comunitat universitària, promovent entorns i hàbits per a un estil de vida saludable i una Universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Integra un ampli ventall d’aspectes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient, com ara els consums d’energia i aigua i la prevenció i gestió dels residus que es generen en el seu àmbit. L’objectiu és disminuir les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle generades per la UAB.

Els objectius i conceptes generals del Projecte DECISIVE i la instal•lació de l’equip pilot per a la digestió anaeròbia a micro escala encaixa perfectament amb aquest programa estratègic. Per la seva ubicació a la perifèria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el Campus UAB de Bellaterra es presenta com un entorn molt apropiat per a l’estudi de la gestió descentralitzada i circular de residus. El campus ocupa una superfície de 260 ha, dels quals 90 ha estan edificats. El 60% de l’àrea total consisteix de bosc i camps de cultius. Està delimitat per l’autovia C-58 i l’autopista AP-7 i la localitat de Bellaterra. La població del Campus consisteix d’uns 36.000 estudiants de grau i màster, 4.800 postgraduats, 3.750 docents i 2.340 administratius. D’aquesta manera es pot esperar que la comunicació i disseminació dels objectius i resultats del projecte arribin a un gran nombre d’individus que al seu torn puguin actuar de multiplicadors. S’espera que l’impacte sobre els hàbits de separació de residus en origen i en la qualitat dels residus orgànics recollits selectivament sigui considerable.

Una gran varietat d’activitats al Campus generen residus tant municipals i assimilables com específics relacionats amb investigació i docència (residus agrícoles, residus de laboratori, tant perillosos com no perillosos, etc.). L’estudi pilot se centra en general en residus municipals i en particular en els residus orgànics. Al campus 10 restaurants i un hotel generen residus alimentaris a les seves cuines i menjadors. Una altra font de residus orgànics és la Vila Universitària amb les residències d’estudiants i un conjunt de cases adossades per a personal docent temporal. No obstant això, l’estudi pilot es concentra bàsicament en els restaurants considerant que són una font constant de residus orgànics amb una qualitat més fàcil de controlar.

Actualment la recollida selectiva de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) ja està implementada al Campus, tot i que amb un gran potencial de millora. Hi ha un compromís de les empreses de càtering que operen els restaurants a participar a la separació en origen dels residus orgànics que constituiran la base d’alimentació de la planta pilot. Anàlisi recents indiquen que es pot esperar una generació total de residus orgànics d’unes 100 t anuals produïts en els restaurants i en la Vila Universitària. Mitjançant campanyes de sensibilització i comunicació a tot el campus es pretén incrementar la recollida selectiva dels residus orgànics al llarg del projecte.

IMG_20181010_100038_

La tecnologia de tractament triada per als residus orgànics en el marc del projecte DECISIVE és la digestió anaeròbia en un micro-Digestor Anaerobi (m-DA), de capacitat reduïda d’unes 100 t anuals.
Els avantatges d’aquesta tecnologia consisteixen en les seves reduïdes dimensions i requisits d’espai, en comparació amb altres sistemes com ara el compostatge, així com la producció de biogàs, transformable en energia tèrmica o elèctrica. La tecnologia també permet controlar les emissions gasoses i líquides, així com la generació de males olors.

bdr

El Campus disposa d’un lloc adequat per a la ubicació i instal•lació de l’equip m-DA en l’anomenat Espai R, una zona designada per a la gestió de residus i activitats de recerca relacionades. En l’actualitat aquest espai acull ja la deixalleria de la UAB; està tancat i ofereix subministrament d’electricitat i aigua.

Tant la deixalleria com els tallers de manteniment que es troben al costat representen potencials punts de consum d’excessos d’energia generada pel biogàs produït per l’equip. Una part del digerit produït s’utilitzarà en el procés de Fermentació en Estat Sòlid (FES) que s’està desenvolupant a la UAB per produir biopesticides. El digestat restant es tractarà mitjançant compostatge al campus per produir un adob orgànic. Tots dos productes tindran una aplicació agrícola als camps experimentals de la Facultat de Veterinària en els cultius per a l’alimentació del bestiar.

blank white
Back To Top