skip to Main Content

EL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE CATALUNYA UAB

blank white

El Campus de la Universitat Autònoma de Catalunya UAB va ser seleccionat com a lloc per a una de les experiències de valorització descentralitzada de residus orgànics. Com finalment la implementació d’un equip de micro Digestió Anaeròbia com opció de tractament va resultar inviable a la ubicació, es va optar per un tractament per compostatge comunitari. D’aquesta manera es pot continuar amb l’experiència d’un sistema de gestió descentralitzada i circular dels residus orgànics, que servirà per demostrar els beneficis als agents implicats locals, i permetrà estudiar els seus impactes sobre la separació de residus i la recollida selectiva.

La UAB té aprovat un programa integral de sostenibilitat “Campus Saludable i Sostenible”, que integra un ampli ventall d’aspectes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient, com ara els consums d’energia i aigua i la prevenció i gestió dels residus que es generen en el seu àmbit. Els objectius i conceptes generals del Projecte DECISIVE i la instal·lació d’un sistema compostatge comunitari de residus orgànics encaixa perfectament amb aquest programa estratègic.

Per la seva ubicació a la perifèria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el Campus UAB de Bellaterra es presenta com un entorn molt apropiat per a l’estudi de la gestió descentralitzada i circular de residus.
El campus ocupa una superfície de 260 ha, dels quals 90 ha estan edificats. El 60% de l’àrea total consisteix de bosc i camps de cultius. Està delimitat per l’autovia C-58 i l’autopista AP-7 i la localitat de Bellaterra.
La població del Campus consisteix d’uns 36.000 estudiants de grau i màster, 4.800 postgraduats, 3.750 docents i 2.340 administratius. D’aquesta manera es pot esperar que la comunicació i disseminació dels objectius i resultats del projecte arribin a un gran nombre d’individus i que l’impacte sobre els hàbits de separació de residus en origen i en la qualitat dels residus orgànics recollits selectivament sigui considerable.

Una gran varietat d’activitats al Campus generen residus tant municipals i assimilables com específics relacionats amb investigació i docència (residus agrícoles, residus de laboratori, tant perillosos com no perillosos, etc.). L’estudi se centra en general en residus municipals i en particular en els residus orgànics.

Al campus 10 restaurants i un hotel generen residus alimentaris a les seves cuines i menjadors. Una altra font de residus orgànics és la Vila Universitària amb les residències d’estudiants i un conjunt de cases adossades per a personal docent temporal. No obstant això, l’estudi es concentra bàsicament en els restaurants considerant que són una font constant de residus orgànics amb una qualitat més fàcil de controlar.
Actualment la recollida selectiva de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) ja està implementada al Campus, tot i que amb un gran potencial de millora. Hi ha un compromís de les empreses de càtering que operen els restaurants a participar a la separació en origen dels residus orgànics, condició bàsica per una recollida selectiva de qualitat.

Anàlisi recents indiquen que es pot esperar una generació total de residus orgànics d’unes 100 t anuals produïts en els restaurants i en la Vila Universitària. Mitjançant campanyes de sensibilització i comunicació a tot el campus es pretén incrementar la recollida selectiva dels residus orgànics al llarg del projecte.

IMG_20181010_100038_

L’equipament de compostatge comunitari està dimensionat per tractar els residus orgànics d’ un dels 3 restaurants principals del campus, que genera unes 10 t/any. Aquests residus orgànics es barrejaran amb fracció vegetal procedent de les zones verdes del campus, i es compostaran en una bateria de varis compostadors de capacitat individual d’1 m3, produïts de plàstic reciclat. Per obtenir uns residus orgànics de bona qualitat i suficient quantitat, es monitoritzaran els residus orgànics generats als restaurants periòdicament, pesant les quantitats i realitzant caracteritzacions dels impropis continguts, com per exemple plàstics, paper o vidre.

Apart del tractament descentralitzat, es duran a terme activitats de comunicació dirigides a la conscienciació i informació dels diverses grups d’actors que formen la població universitària. Entre aquestes accions figuren enquestes sobre hàbits i actituds respecte a qüestions medi ambientals, sessions de formació pels treballadors de restauració, generadors directes de residus orgànics, i una campanya de conscienciació per a tota la comunitat universitària. L’objectiu de les actuacions és incrementar la quantitat de la recollida selectiva dels residus orgànics generats en tot el campus i millorar la seva qualitat, tant per facilitar el seu tractament in situ, com a una planta de tractament biològic centralitzada.

bdr

El Campus disposa d’un lloc adequat per a la ubicació i instal·lació de l’equip de compostatge comunitari en l’anomenat Espai R, una zona designada per a la gestió de residus i activitats de recerca relacionades. En l’actualitat aquest espai acull ja la deixalleria de la UAB; està tancat i ofereix subministrament d’electricitat i aigua.

El compost produït s’utilitzarà en el campus com fertilitzant de conreus als camps experimentals i a les zones enjardinades, i també per obtenir altres bioproductes de valor afegit, com, per exemple, biopesticides.

blank white
Back To Top